Belka
Środa, 23 Stycznia 2019   imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Sprawozdanie Posła na Sejm RP Romana Kaczora

Data publikacji: 2013-04-09, Data modyfikacji: 2013-04-29
A A AWydrukDrukuj  
 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Drodzy Mieszkańcy

Przeszło rok temu rozpoczęła się VII kadencja Sejmu w związku z czym, jako poseł ziemi oławskiej czuję się w obowiązku przedstawić Państwu moją pracę na rzecz powiatu oławskiego. W obecnej kadencji Sejmu pracuję w Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Spraw Wewnętrznych. Pracuję również w 6 międzyparlamentarnych grupach bilateralnych, z czego w grupie Polsko-Chińskiej pełnię funkcję przewodniczącego, a w Polsko-Indyjskiej wiceprzewodniczącego.

W związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z prac w grupach międzyparlamentarnych, w miesiącu kwietniu ubiegłego roku, w ramach współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, a Tajwanem uczestniczyłem w wyjazdowej delegacji parlamentarnej. Głównym tematem rozmów podczas wizyty na Tajwanie były sprawy związane z wielopłaszczyznową współpracą gospodarczą pomiędzy naszymi krajami.

Przez ostatni rok mojej pracy złożyłem przeszło 50 interpelacji wśród, których znajdowały się również te dotyczące Oławian oraz spraw związanych z naszym powiatem. Pisałem m.in. do Ministra Zdrowia, Finansów, Sportu, Edukacji oraz Administracji w sprawie:
1. refundacji leków umożliwiających życie chorym na przewlekłe zapalenie trzustki,
2.wysokości wpływów z tytułu podatków odprowadzanych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych,
3. zagwarantowania środków finansowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gać”,
4. finansowania kosztów kształcenia zawodowego uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
5. zniesienia barier biurokratycznych, które dotykają przedsiębiorców małych i średnich firm.

Wygłosiłem również oświadczenie w sprawie stosowania na polskim rynku telekomunikacyjnym skandalizujących i nieuczciwych praktyk, jakich dopuszcza się Telekomunikacja Polska oraz w imieniu Klubu parlamentarnego PO przedstawiłem oświadczenie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności.

W ubiegłym roku odbyłem również kilka spotkań z Ambasadorem oraz Konsulem Uzbekistanu w Polsce Panem Rashidov, a także przedstawicielem Ministerstwa Sportu, Panem Mieczysławem Bigoszewskim, w sprawie organizacji w Oławie Mistrzostw Świata Federacji Kurasz.

Uważam, że organizacja w Oławie Mistrzostw Świata w tej tak wciąż mało rozpoznawalnej w Polsce dyscyplinie sportu, będzie doskonałą promocją naszego miasta na zewnątrz oraz przyczyni się do jego większej rozpoznawalności. W celu dopracowania szczegółów organizacji imprezy w styczniu br. zorganizowałem spotkanie Ambasadora Uzbekistaniu z Burmistrzem, Panem Franciszkiem Październikiem, w której uczestniczył także przedstawiciel Ministerstwa Sportu, Pan Mieczysław Bigoszewski. Na spotkaniu omówiono sprawy związane z finansowaniem organizacji imprezy. Przedstawiciel Ministerstwa Sportu, Pan Mieczysław Bigoszewski oświadczył, iż główne nagrody w wysokości 5-7 tys. dolarów zostaną sfinansowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kurasz w Londynie. W gestii Burmistrza Franciszka Październik leży zabezpieczenie infrastruktury sportowej. W chwili obecnej czekamy na informację od Ministerstwa Sportu w Uzbekistanie w sprawie dalszego zabezpieczenia środków finansowych na realizację imprezy. Termin organizacji imprezy wstępnie ustalono na 15 września br.

Szanowni Państwo,
Praca w obecnej kadencji Sejmu w wielu przypadkach jest kontynuacją działań podjętych w VI kadencji. Przykładem czego może być, po wieloletnich staraniach, przy ścisłej współpracy z dyr. Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Panem Andrzejem Jamrozikiem odzyskanie 2 tysięcy hektarów ziemi dzierżawionej przez obywatela Niemiec, który nie wywiązywał się z warunków umowy dzierżawy. Starania o odzyskanie ziemi trwały 5 lat, podczas spotkań w gminach Domaniów, Oława i Wiązów nie wszyscy rolnicy wierzyli w możliwość odzyskania przedmiotowych gruntów. Dzięki zaangażowaniu dyr. Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa, odzyskana ziemia w drodze przetargu, w roku 2012, w 99% została sprzedana polskim rolnikom, powiatu oławskiego oraz strzelińskiego, którzy od wielu lat zabiegali o jej kupno.

Sprawą będącą kontynuacją przedsięwzięć podjętych w poprzedniej kadencji Sejmu są również działania zmierzające do rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Niezbędnymi warunkami koniecznymi do pozyskania środków na ten cel i wpisania inwestycji do realizacji na 2013 rok, do Programu Standaryzacji Komend Policji było notarialne przekazanie przez burmistrza Oławy, Pana Franciszka Października gruntu na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz zagwarantowanie w budżecie powiatu, w poprzedniej kadencji samorządowej przez Pana Starostę Marka Szponara środków finansowych na projekt techniczny nowej części Komendy Powiatowej Policji w Oławie - warunki te zostały zrealizowane.

W związku z tym, iż jednym z warunków podjęcia rozmów w przedmiotowej sprawie na szczeblu ministerialnym, który został spełniony, było przygotowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu odbyło się spotkanie z Ministrem Spraw Administracji i Spraw Wewnętrznych, Panem gen. Adamem Rapackim, a także Komendantem Głównym Policji, gen. Andrzejem Matejukiem oraz ówczesnym Komendantem Policji w Oławie, Panem Jackiem Gałuszką.

Obecnie Komenda Powiatowa Policji w Oławie jako pierwsza znajduje się na liście inwestycji realizowanych w ramach Standaryzacji Komend w Województwie Dolnośląskim i na przełomie czerwca i lipca br., przy drugim podziale środków finansowych otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 mln zł, na rozpoczęcie prac związanych z rozbudową Komendy. Rozbudowa Komendy jest również zadaniem priorytetowym obecnego Komendanta Policji Pana podinspektora Tomasza Morawieckiego, który podczas naszej wspólnej rozmowy w marcu br. zapewnił mnie o pełnej współpracy ze swojej strony.

W wyniku działań zmierzających do bezpłatnego przekazania przez Skarb Państwa, Spółki PKS w Oławie, dla powiatu oławskiego, które miało miejsce w ubiegłej kadencji Sejmu, w celu poprawienia standardów usług Spółki PKS w Oławie zorganizowałem w Ministerstwie Skarbu Państwa spotkanie z wiceministrem, Panem Rafałem Baniakiem w sprawie uzyskania bezzwrotnej dotacji w kwocie 5,2 mln zł, przeznaczonej na zakup przez Spółkę nowoczesnych autobusów. W spotkaniu uczestniczył również Prezes PKS Oława, Pan Erwin Monastyrski. Wszystkie niezbędne do tego celu dokumenty zostały już w ministerstwie złożone i z posiadanych informacji w drugim tygodniu kwietnia otrzymamy odpowiedź, jestem przekonany, że będzie ona pozytywna.

Szanowni Państwo,
Kolejną istotną sprawą, w której interweniowałem, na prośbę Pani Iwony Wicher - kierownik Działu Rehabilitacji będącego w strukturze Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oławie przy ul. Baczyńskiego, było zwiększenie dla jednostki kontraktu na 2012 r., na świadczenie usług w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. W sprawie tej wspólnie z Panią kierownik oraz dyr. oławskiego szpitala, Panem Andrzejem Dronsejko odbyliśmy kilka spotkań w NFZ we Wrocławiu.

Podobnie jak w poprzedniej kadencji Sejmu na szczeblach ministerialnych aktywnie wspieram działania oraz projekty zgłaszane m.in. przez proboszcza parafii w Domaniowie dot. remontu dachu kościoła w Piskorzowie. Projekt ten w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego został pozytywnie rozpatrzony i w 2013 r. dofinansowany kwotą 100 tys. zł, na wykonanie pierwszego etapu remontu.
O środki na drugi etap remontu będziemy się starać w 2014 r. W wyniku podjętych starań podobne wsparcie w wysokości 200 tys. zł otrzymał Kościół Garnizonowy we Wrocławiu, na renowację epitafium.

Na prośbę kierownika Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie, Pana Wojciecha Drożdżala, wspierałem starania dot. remontu drogi tzw. Schetynówki w Bystrzycy Oławskiej. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku znajdą się środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia.

Istotną sprawą było również podjęcie działań w sprawie udzielenia wsparcia dla OSP w Siedlcach celem zakupu przez jednostkę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dążąc do uzyskania poparcia dla starań OSP w Siedlcach, spotkałem się z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Panem gen. Wiesławem Leśniakiewiczem. Konsekwencją podjętych działań, a także dobrze przygotowanego wniosku, było uzyskanie przez OSP promesy w wysokości 100 tys. zł. na zakup wozu strażackiego, którą 13 lipca 2012 osobiście wręczyłem Prezesowi OSP w Siedlcach, Panu Piotrowi Skwarek.

W celu poprawienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Gminie Jelcz-Laskowice wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach z Wojewodą Dolnośląskim, w sprawie konieczności zabezpieczenia w budżecie województwa środków finansowych na wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w Gminie. Konsekwencją wspólnie podjętych wysiłków środki te w wysokości 3 mln zł zostały przeznaczone na przedmiotowy cel.

W związku z tym, iż sytuacja wałów na odcinku Kotowice-Siedlce w czasie powodzi była równie krytyczna jak w gminie Jelcz-Laskowice, w ubiegłym roku wystąpiłem z pismem do Wojewody Dolnośląskiego, aby w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania „Modernizacja obwałowania Kotowice-Siedlce”. W uzyskanej odpowiedzi zapewniono mnie, iż prace w przedmiotowym zakresie zaplanowano na IV kwartał 2012 r., a środki na ich realizację w całości zostały zabezpieczone w budżecie. Prace realizowane były w 3 obiektach:
a) Kotowice - Siedlce - przebudowa wału p. pow.
b)Radwanice - Siechnice - Św. Katarzyna - modernizacja wału polderowego,
c) Siechnice - przebudowa wału p.pow.

Ponadto w zeszłym roku w związku z budową krytej pływalni „Termy Jakuba” wraz z Panem burmistrzem odbyłem spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w celu pozyskania dofinansowania inwestycji, z budżetu województwa w kwocie 3 mln zł. Projekt ten wspierałem również w Ministerstwie Sportu, gdzie przy współpracy z Ministrem Sportu, Panią Joanną Muchą udało się go pozytywnie zrealizować.

Sprawą dla mnie priorytetową w obecnej kadencji Sejmu są oczywiście działania podejmowane na rzecz budowy obwodnicy dla naszego miasta. Ponieważ jest to inwestycja, której samorząd miasta Oława finansowo nie jest w stanie sam udźwignąć, działania w tej sprawie wymagają podjęcia wielopłaszczyznowej współpracy, wielu organów administracji.

W związku z tym na początku kadencji z mojej inicjatywy zorganizowałem spotkanie w sprawie nieodpłatnego przekazania, na rzecz miasta gruntów, będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa - niezbędnych pod budowę obwodnicy. Spotkanie odbyło się z dyr. Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, Panem Andrzejem Jamrozikiem, w którym uczestniczył również burmistrz miasta Oława, Pan Franciszek Październik. Grunty, o które wspólnie z Panem burmistrzem zabiegaliśmy, zostały bezpłatnie przekazane na rzecz miasta, a akt notarialny został podpisany w grudniu ubiegłego roku.

Kolejnym krokiem dot. budowy obwodnicy w listopadzie ubiegłego roku było spotkanie w Ministerstwie Transportu, na którym omówiono warianty związane z budową obwodnicy. W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
- Minister Transportu, Pan Tadeusz Jamroziewicz,
- Główny Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Pan Lech Witecki,
- Dyrektor Generalny Dróg i Autostrad Województwa Dolnośląskiego, Pan Robert Radoń,
- Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,
- szef Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego, Pan Maciej Borsa
- radny sejmiku Woj. Dolnośląskiego, Jacek Pilawa,
- burmistrz miasta, Pan Franciszek Październik i wójt Gminy Oława, Pan Jan Kownacki.

Następnie 18 grudnia 2012 r. odbyłem spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Panem Rafałem Jurkowlańcem w celu omówienia dalszych działań dot. budowy obwodnicy w Oławie. W spotkaniu brał również udział radny Jacek Pilawa. Z rekomendacji Marszałka, dalsze prace nad sprawą przejął Wicemarszałek Pan Jerzy Łużniak.

10 stycznia br. wspólnie z władzami samorządowymi Miasta Oława w Urzędzie Marszałkowskim, odbyło się spotkanie, którego konsekwencją było ustalenie ostatecznego terminu podpisania porozumienia, zawartego między gminami w sprawie partycypacji kosztów związanych z wykonaniem projektu budowy obwodnicy. Ustalono również, że koordynatorem prac nad porozumieniem został burmistrz Oławy, Pan Franciszek Październik.

Następnie 12 marca br. na prośbę wicemarszałka woj. Dolnośląskiego, Pana Jerzego Łużniaka, burmistrz miasta Pan, Franciszek Październik zorganizował spotkanie dot. uzgodnienia treści porozumienia w sprawie sporządzenia i sfinansowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowskowego (STEŚ) oraz Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych (DUŚ) południowo-zachodniej obwodnicy Oławy, w ciągu drogi krajowej nr 94. W spotkaniu uczestniczyli:
- Dyrektor Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg i Autostrad Rober Radoń,
- Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Pan Witold Lubieniecki
- Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Jacek Pilawa
- Wójt Gminy Oława, Pan Jan Kownacki
- Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Oławie oraz kierownik Powiatowego Zarządu Drogowego, Pan Wojciech Drożdżal.

Konsensusem wszystkich przeprowadzonych spotkań było podpisanie porozumienia pomiędzy stronami. Kolejnym krokiem będzie zoorganizowanie spotkania stron z Ministrem Transportu i zabieganie o finansowe wsparcie inwestycji.

Ponadto podczas konsultacji społecznych w sprawie Strategii Województwa Dolnośląskiego, które miały miejsce 3 grudnia ubiegłego roku, podobnie jak Pan burmistrz złożyłem wnioski, które dotyczyły:
1. Budowy obwodnicy, połączenia autostrady A4 z drogą S8,
2. Budowy nowej przeprawy mostowej na rzece Odra zgodnie z opracowaną przez samorząd koncepcją,
3. Dołączenia Powiatu Oławskiego do „Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”.
Wszystkie złożone przeze mnie wnioski zostały w Strategii Województwa ujęte.

Szanowni Państwo,
Istotną częścią mojej pracy parlamentarnej są działania podejmowane na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych. W związku z czym od początku działalności Fundacji Krok po kroku popierałem działania podejmowane przez Fundację oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”.
W wyniku czego w listopadzie ubiegłego roku w imieniu Fundacji KGHM Polska Miedź, na ręce Prezes Fundacji Krok po kroku, Pani Doroty Gudaniec przekazałem czek w wysokości 30 tys. zł, na zakup sprzętu do mikropolaryzacji mózgu oraz integracji sensorycznej. Na moją prośbę dotyczącą udzielenia wsparcia dla działań Fundacji Krok po kroku, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej, Pan Tadeusz Pokrywka, osobiście przekazał Fundacji czek w wysokości 5 tys. zł.
Szanowni Państwo,

Oczywiście z pełną treścią zgłaszanych przeze mnie interpelacji oraz oświadczeń poselskich mogą się Państwo zapoznać na stronie sejmowej, gdzie moja działalność parlamentarna jest szczegółowo przedstawiona.

Roman Kaczor
Poseł na Sejm RP

UM Oława, Źródło artykułu: www.um.olawa.pl, Autor zdjęć: UM Oława
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  oławski

  Powiat oławski - powiat zlokalizowany no południowo-wschodnim skraju województwa dolnośląskiego (w nizinnej części Dolnego Śląska) z siedzibą w Oławie. Urbanizacja terenów sięga 63,6%. Gminy wchodzące w skład powiatu to: Oława (gmina miejska), Jelcz-Laskowice, Domaniów, Oława (gmina wiejska).Jest to jeden z licznej grupy powiatów powstałych po reformie administracyjnej z 1999 roku.

  Przebiega przez niego autostrada A-4 i magistrala kolejowa nr 132.

  Bliskość granicy z Czechami i Niemcami pozytywnie wpływa na rozwój życia społecznego i gospodarczego. Użytki rolne stanowią ponad 60% powierzchni. Znaleźć tu można wielkie obszary gruntów ornych, dużą część z nich stanowią grunty najwyższej klasy. Zainteresowani zwiedzaniem i wypoczynkiem powinni zwrócić szczególną uwagę na zabytki architektury, rozległe zielone tereny i ośrodki rekreacyjne nad zalewami.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola