Belka
Sobota, 15 Grudnia 2018   imieniny: Nina, Celina, Walerian
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Informacja dla użytkowników przyrządów pomiarowych

Data publikacji: 2013-06-03, Data modyfikacji: 2013-06-03
A A AWydrukDrukuj  
 

Legalizacji podlegają wagi nieautomatyczne mechaniczne i elektroniczne, stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki:
w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach oraz w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych a także przy paczkowaniu towarów.

Do Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu do legalizacji ponownej powinny być zgłaszane wagi
- kompletne, sprawne i czyste, nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.
W 2013 r. należy zgłaszać do legalizacji ponownej:
1. Wagi mechaniczne i elektroniczne zalegalizowane na podstawie
ustawy Prawo o miarach w roku 2011,
2. Wagi mechaniczne i elektroniczne po dokonanej ocenie zgodności na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności w roku 2010,
3. Wagi mechaniczne i elektroniczne po naprawie, lub z uszkodzonymi cechami legalizacyjnymi bez względu na to, kiedy były uprzednio legalizowane.
UWAGA
Wagi zalegalizowane w kwietniu 2011 r. oznaczone cechami legalizacyjnymi roczną - „11”, urzędu miar „PL”, oraz cechą miesięczną „IV” (kwiecień) utraciły ważność ostatniego dnia kwietnia 2013 r. (25 miesięcy).
Wagi zalegalizowane w maju 2011 r. oznaczone cechami legalizacyjnymi roczną - „11”, urzędu miar „PL”, oraz cechą miesięczną „V” (maj) są ważne do ostatniego dnia maja 2013 r. (25 miesięcy).
Odpowiednio 25 miesięcy wynosi okres ważności legalizacji wag zalegalizowanych w kolejnych miesiącach 2011 roku.
Do legalizacji ponownej wagi należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim miesiącu ważności ich legalizacji w celu zachowania ciągłości ważnej legalizacji. Tak samo do legalizacji ponownej należy zgłaszać wagi po naprawie lub po stwierdzeniu, że mają uszkodzone cechy legalizacyjne.
Nałożone na wagi w maju 2013 r. cechy urzędu „3PL1”, cecha miesięczna „V” (maj) wraz z cechą roczną „13” będą ważnymi dowodami legalizacji wag do 31 maja 2015 r.
UWAGA
Wagi zalegalizowane w roku 2010 w dowolnym miesiącu i w latach wcześniejszych (oznaczone cechą roczną „10”, „09”, „08”, „07”,...) i jedną z cech miesięcznych („I” – „XII”), które nie zostały zgłoszone do obowiązkowej legalizacji ponownej w latach ubiegłych, mają nieważne cechy legalizacyjne i powinny być wycofane z użytkowania lub zgłoszone do legalizacji ponownej, jeśli mają być stosowane nadal.

LEGALIZACJA WAG WPROWADZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJA WE)

Wagi wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zmianami) w 2009 r. i wcześniej powinny być wycofane z użytkowania w związku z upłynięciem terminu ważności ich dowodów oceny zgodności jako dowodów legalizacji, jeśli miałyby być stosowane w dziedzinach, w których podlegają legalizacji ponownej.
Wagi posiadające nieważne cechy legalizacyjne i nieważne cechy dokonanej oceny zgodności należy niezwłocznie wycofać z użytkowania i zgłosić do legalizacji ponownej w celu przywrócenia ich do legalnego zastosowania w wymienionych wyżej dziedzinach poprzez uzyskanie ważnych dowodów legalizacji ponownej.
Nadal ważne są cechy oceny zgodności (legalizacji WE)
dokonanej:

w 2010 – „10” – cechy są ważne do końca listopada 2013 r.,
w 2011 – „11” – cechy są ważne do końca listopada 2014 r.,
w 2012 – „12” – cechy są ważne do końca listopada 2015 r.,
w 2013 – „13” – cechy są ważne do końca listopada 2016 r.

U W A G A
Do legalizacji ponownej dokonywanej po raz pierwszy nie będą przyjmowane wagi, które nie zostały poddane ocenie zgodności
i nie posiadają dowodu przeprowadzenia tej oceny.
Dowód oceny zgodności (legalizacji WE) i legalizacji ponownej wagi traci ważność wcześniej w przypadku: uszkodzenia wagi, uszkodzenia umieszczonych na wadze cech, stwierdzenia, że błędy wagi przekraczają granice błędów dopuszczalnych.

WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA WAG
Na wagach nieautomatycznych mechanicznych i elektronicznych będących w legalnym użytkowaniu powinny być umieszczone w sposób nieusuwalny, łatwo czytelne i dobrze widoczne w normalnym położeniu pracy wag następujące oznaczenia:
nadany znak zatwierdzenia typu, jeśli ma to zastosowanie, znak fabryczny lub nazwa producenta, klasy (zamieszczone w elipsie lub między dwiema liniami poziomymi, połączonymi dwoma półokręgami), obciążenie maksymalne w postaci Max..., obciążenie minimalne w postaci Min..., działka legalizacyjna e = ... oraz cecha legalizacyjna w postaci naklejek z wizerunkiem numeru miesiąca legalizacji - cyfry od „I” do „XII”, cecha roczna z wizerunkiem ostatnich dwóch cyfr oznaczających rok legalizacji np. „13” i cecha urzędowa identyfikująca urząd miar, który dokonał legalizacji np. „3PL1”,
lub cecha legalizacji WE – znak „CE”, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, np. „11”, oraz numer lub numery jednostek notyfikowanych, które sprawują nadzór WE nad systemem jakości producenta lub dokonały legalizacji WE, np. „1449”, oraz zielona kwadratowa naklejka o wymiarach co najmniej 12,5 mm x 12,5 mm z nadrukowaną dużą czarną literą „M” oznaczającą, że waga podlega kontroli metrologicznej w użytkowaniu – legalizacji ponownej dokonywanej tylko przez urzędy miar w Polsce.

W czasie stosowania wagi powinny być:
zalegalizowane, kompletne i sprawne technicznie, utrzymane w czystości i wyzerowane, dokładne, tj. błędy ich wskazań w całym zakresie obciążeń nie powinny przekraczać wartości granicznych błędów obiegowych, ustawione na sztywnym podłożu we właściwym położeniu – dla wag przenośnych położenie to powinno być ustalone według wskaźnika poziomu.

WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA ODWAŻNIKÓW
Odważniki handlowe dokładniejsze (klasy dokładności M1) i zwyczajne (klasy dokładności M2), powinny w czasie użytkowania być zalegalizowane, czyste, nieuszkodzone i właściwie przechowywane.
Przy zgłoszeniu ich do legalizacji ponownej, nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, odważniki dokładniejsze M1 do ważenia np. leków, drogocennych metali i kamieni szlachetnych należy przemyć.
Obowiązek zgłaszania do legalizacji ponownej dotyczy odważników zalegalizowanych w 2010 roku. Rok 2013 jest ostatnim rokiem ważności tych odważników, w którym należy zgłosić je do legalizacji ponownej, aby zachować ciągłość ważności legalizacji.
Okres ważności cech legalizacyjnych nałożonych na odważnikach wyrażany jest w latach i trwa 3 lata od 1 stycznia następnego roku, po roku dokonania legalizacji.
Odważniki zgłoszone do legalizacji ponownej i zalegalizowane w 2013 r. będą miały cechę „13” ważną do 31 grudnia 2016 r. (3 lata licząc od 1 stycznia następnego roku po legalizacji, tj. licząc od 2014 r.).
Odważniki handlowe zalegalizowane w roku 2009 i w latach wcześniejszych (oznaczone cechą legalizacyjną roczną „09”, „08”, „07”,...), które nie zostały zgłoszone do obowiązkowej legalizacji ponownej w ubiegłym roku 2012 mają nieważne cechy legalizacyjne i powinny być wycofane z użytkowania lub zgłoszone do legalizacji ponownej, jeśli mają być stosowane nadal.
Dowód legalizacji odważnika traci ważność wcześniej w przypadku: uszkodzenia odważnika, uszkodzenia umieszczonych na odważniku cech, stwierdzenia, że błędy odważnika przekraczają granice błędów dopuszczalnych.

Stosowanie niezalegalizowanych odważników i wag lub przechowywanie ich w stanie gotowości do użycia jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny - art. 26 ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.).
Za czynności związane z legalizacją przyrządów pomiarowych, w tym wag i odważników, pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz. 2309, z późn. zm.).

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
Prawo o miarach
Kto wbrew przepisom ustawy:
1) wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne,
2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań metrologicznych,
3) użytkuje przyrządy pomiarowe w: ochronie zdrowia, życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy pobieraniu opłat, podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń, przy dokonywaniu kontroli celnej, w obrocie niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,
4) dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,
5) naprawia lub instaluje oraz sprawdza określone rodzaje przyrządów pomiarowych bez wymaganego zezwolenia,
6) świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru,
- podlega karze grzywny.
Postępowanie w wyżej wymienionych sprawach prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Szczegółowe informacje:
Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 61/63,
53-647 Wrocław, tel. 71 355-08-15 wew. 208.

Strona internetowa Głównego Urzędu Miar w Warszawie http://www.gum.gov.pl/
Strona internetowa Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu: http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/oum/wroclaw/obwodowe/wroclaw_1

Obszarem działania Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu są powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski oraz miasto na prawach powiatu: Wrocław.

Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu
Andrzej Kraszewski

UM Oława, Źródło artykułu: www.um.olawa.pl, Autor zdjęć: UM Oława
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  oławski

  Powiat oławski - powiat zlokalizowany no południowo-wschodnim skraju województwa dolnośląskiego (w nizinnej części Dolnego Śląska) z siedzibą w Oławie. Urbanizacja terenów sięga 63,6%. Gminy wchodzące w skład powiatu to: Oława (gmina miejska), Jelcz-Laskowice, Domaniów, Oława (gmina wiejska).Jest to jeden z licznej grupy powiatów powstałych po reformie administracyjnej z 1999 roku.

  Przebiega przez niego autostrada A-4 i magistrala kolejowa nr 132.

  Bliskość granicy z Czechami i Niemcami pozytywnie wpływa na rozwój życia społecznego i gospodarczego. Użytki rolne stanowią ponad 60% powierzchni. Znaleźć tu można wielkie obszary gruntów ornych, dużą część z nich stanowią grunty najwyższej klasy. Zainteresowani zwiedzaniem i wypoczynkiem powinni zwrócić szczególną uwagę na zabytki architektury, rozległe zielone tereny i ośrodki rekreacyjne nad zalewami.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola